ردیاب

آموزش کار با فلزیاب و ردیاب و آموزش و شناسایی دفینه ها و محل های گنج ها ومعدن ها با ردیاب .هیچ وقت به آثار های هنری و یا کتیبه ها ( چشمه ) یا سنگ نوشته ها یا هر شکل،اثری که به دست قدیمیان نوشته یا حجاری یا نجاری شده دست نزنید .و این آثار ارزشمند ملی را تخریب نکنید .این را مطمئن باشید که در هیچ جای ایران گنج در آغوش اثر قرار داده نشده است

شرکت فلزیابی گوهر باستان

09026822008 مهندس رجایی

Verified by MonsterInsights