نشانه های گنج

آموزش کار با فلزیاب و گنجیاب و آموزش و شناسایی دفینه ها و محل های گنج ها و معدن هاهیچ وقت به آثار های هنری و یا کتیبه ها ( چشمه ) یا سنگ نوشته ها یا هر شکل ،اثری که به دست قدیمیان نوشته یا حجاری یا نجاری شده دست نزنید .و این آثار ارزشمند ملی را تخریب نکنید .۱ تخریب آثار ملی و فرهنگی تاریخ ایران عزیزمان ،۲ این را مطمئن باشید که در هیچ جای ایران گنج در آغوش اثر قرار داده نشده است ،نشانه ها همیشه علامت یکی مانده به نقطه ی اصلی یا چند تا مانده به نقطهی اصلی میباشند ،هر اثری درونش گنج وجود ندارد ،مواظب میراث ملی مان باشیم .

Verified by MonsterInsights